Cách cấu hình lịch nhắc nhở khi sắp tới thời gian sử dụng tài nguyên đã đăng ký

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Đăng ký tài nguyên -> Nhóm tài nguyên -> Chọn nhóm tài nguyên cần cấu hình

Bước 4: Ở mục nhắc nhở =>> Tick chọn vào Nhắc nhở sử dụng tài nguyên trước mấy giờ =>> Sau đó điền số giờ vào => Lưu thay đổi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 55

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một tài nguyên
Bài tiếp: Cách thiết lập danh mục các nhóm tài nguyên