Cách bổ sung thêm cột vào trong một mẫu bảng lương

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thêm cột không thuộc nhóm trong mẫu bảng lương bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:  Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Mẫu bảng lương

Hoặc: 

Bước 2: Kích chọn mẫu bảng lương để thực hiện Thêm cột

Bước 3: Chọn Thêm Cột/Tự nhập để thêm thông tin

  • Tự nhập là thêm các cột phát sinh chưa có trong danh mục cột bảng lương vào hệ thống
  • Thêm cột là thêm các cột đã được nhập từ danh mục cột bảng lương

TH1: Người dùng Tự nhập thêm cột

   (1) Kích chọn “Tự nhập” –> Hiển thị cột

   (2) Nhập tiêu đề cột –> Phần mềm sẽ tự động sinh ra từ khóa tương ứng

   (3) Chọn cách tính 

   (4) Nhập giá trị công thức theo cách tính đã chọn 

TH2: Người dùng “Thêm cột” từ danh mục cột bảng lương 

   (1) Kích chọn “Thêm cột” –> Hiển thị giao diện danh mục các cột để lựa chọn

   (2) Tích chọn cột cần thêm –> Bấm thêm cột

   (3) Chọn cách tính
   (4) Nhập giá trị công thức theo cách tính đã chọn

Bấm “Lưu” để thêm thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 41

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm cột vào một nhóm đã có trong mẫu bảng lương
Bài tiếp: Cách sắp xếp lại vị trí các cột trong bảng lương trong mẫu bảng lương