Hướng dẫn phê duyệt đề xuất

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Từ giao diện chọn Tôi phê duyệt, chọn đề xuất cần duyệt

Bước 3: Chọn Đồng ý để duyệt đề xuất

  • Từ chối/Đồng ý: Khi nhận được đề xuất có thể Từ chối/Đồng ý

Nhập ghi chú từ chối/phê duyệt (nếu có) và ấn Lưu để hoàn tất

  • Chuyển tiếp:

Khi nhận được đề xuất Duyệt nhưng cần xin ý kiến cấp trên -> Dùng “Chuyển tiếp" và tích chọn “Đồng ý" trong dialog

Khi nhận được đề xuất - Nhận thấy cần cấp dưới review duyệt trước rồi mình mới duyệt -> Dùng “Chuyển tiếp"không tích chọn “Đồng ý" trong dialog

  • Uỷ quyền: Nhận thấy việc này có thể uỷ quyền cho cấp dưới xử lý (Bận đi công tác, ốm)

  • Trả lại/Từ chối: Không thuộc thẩm quyền của mình

2. Thao tác trên Mobile

Cách 1 Có thể nhấn vào thông báo trong quả địa cầu để link tới Đề xuất cần duyệt

Cách 2

Bước 1: Từ giao diện chính chọn 3 gạch góc phải

Bước 2: Chọn Đề xuất

Bước 3: Nhấn vào Tab chờ duyệt và chọn Đề xuất cần duyệt

Bước 4: Chọn các nút tương ứng như trên Web

Last updated