Hướng dẫn xóa đề xuất

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Từ giao diện chọn đề xuất -> chọn Xóa

Bước 3: Xác nhận Đồng ý để xóa đề xuất

Last updated