Hướng dẫn in một mẫu đề xuất

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Vào một mẫu đề xuất cần in.

Bước 3: Chọn In đề xuất để in.

Bước 4: Thay đổi các thông tin và nhấn In để hoàn tất in đề xuất

  • Máy in đích: chọn máy in để in đề xuất

  • Trang: tất cả/ tùy chỉnh muốn in

  • Bố cục: Khổ dọc/ khổ ngang

  • Màu: in trắng đen hoặc in màu

Last updated