Hướng dẫn cấu hình vào tạo mẫu in cho một loại đề xuất

1. Hướng dẫn cấu hình mẫu in cho một loại đề xuất

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+.

Bước 2: Chọn Đề xuất -> chọn mẫu xuất Word hoặc mẫu xuất Excel

Bước 3: Có 2 mẫu xuất Word hoặc Excel

 • Chọn Mẫu xuất Word, chọn Thêm mới

 • Chọn Mẫu xuất Excel, chọn Thêm mới

Bước 4:

 • Mẫu xuất Word: Điền các thông tin cần thiết và upload file word đã thiết kế sẵn theo các trường thông tin quy định bên dưới để tạo mới mẫu đề xuất.

 • Mẫu xuất Excel: Điền các thông tin cần thiết và upload file excel đã thiết kế sẵn theo các trường thông tin quy định bên dưới để tạo mới mẫu đề xuất.

 • Loại đề xuất áp dụng: Chọn loại đề xuất phụ hợp với mẫu đề xuất mới tạo.

 • Tên mẫu xuất: Đặt tên cho mẫu đề xuất.

 • Tải file mẫu ( chỉ hỗ trợ file Word hoặc file Excel): Upload file word/ excel đã thiết kế sẵn theo các trường thông tin quy định bên dưới để tạo mới mẫu đề xuất.

 • Mô tả: nhập mô tả nếu có.

Bước 5: Chọn Lưu khi đã hoàn tất.

2. Hướng dẫn tạo mẫu in đề xuất

Anh/ chị phải tạo mẫu in đề xuất trên WORD hoặc EXCEL

Bước 1: Copy cấu trúc các trường thông tin tương ứng từ phần mềm sau đó Paste vào mẫu in đề xuất của mình.

 • Cấu trúc các trường thông tin mẫu xuất Word

 • Cấu trúc các trường thông tin mẫu xuất Excel

Bước 2: Điền các trường thông tin như mẫu dưới

 • Mẫu xuất Word

 • Mẫu xuất Excel

Bước 3: Tải mẫu đề xuất vừa làm lên phần mềm

 • Mẫu xuất Word

 • Mẫu xuất Excel

Last updated