Topics: FastWork WORK+

Đường dẫn:

Cách nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao (Workflow)

Cách thay đổi người thực hiện nhiệm vụ tại một giai đoạn (workflow)

Cách thêm mới công việc vào trong giai đoạn đang thực hiện của một nhiệm vụ (Workflow)

Cách đính kèm tài liệu dùng chung vào trong một quy trình (workflow) trên web

Cách chuyển tiếp giai đoạn cho một nhiệm vụ đang thực hiện (Workflow)

Cách xóa nhiệm vụ trong quy trình workflow trên web

Cách sửa/cập nhật nội dung của 1 nhiệm vụ trong quy trình (workflow) trên web

Cách thêm mới nhiệm vụ vào trong quy trình (workflow)

Cách thực hiện trao đổi thông tin trong một nhiệm vụ (Workflow)

Cách đính kèm file tài liệu lên một nhiệm vụ (workflow)

Cách xem các trao đổi trong một quy trình công việc (workflow)

Cách theo dõi trạng thái của các nhiệm vụ trong quy trình (workflow)

Cách xem báo cáo tổng quan của 1 quy trình công việc (workflow)

Cách xem báo cáo tổng quan chung của các quy trình công việc workflow trên web

Cách xem lại các hoạt động trong một quy trình công việc (workflow)