Thêm mới phiếu nhập

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Kho hàng

Bước 2: Chọn kho cần tạo phiếu nhập

Bước 3: Chọn Phiếu nhập chọn Lập phiếu

Bước 4: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Thêm mới phiếu xuất
Bài tiếp: Khởi tạo dữ liệu tồn kho ban đầu