Thêm mới đơn bán hàng

Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Giao diện Web

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Bán hàng

Bước 2: Chọn Đơn bán hàng ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và xuất kho

  • Lưu và xuất kho: Lưu lại đơn bán và đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện tạo phiếu xuất để tạo phiếu xuất dựa trên đơn mua
  • Giao diện mobile

* Tạo đơn bán từ đơn đặt

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+  chọn Bán hàng

Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch

Bước 4: Chọn Đơn đặt hàng

Bước 5: Chọn đơn đặt cần tạo đơn bán

Bước 6: Chọn Tạo đơn bán

Bước 7: Kiểm tra thông tin, sau đó bấm vào ô Khách cần trả

Bước 8: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

* Tạo đơn bán trực tiếp

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+  chọn Bán hàng

Bước 3: Chọn Đơn bán hàng để thêm mới đơn bán hàng

    

Bước 4: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô Khách cần trả

Bước 5: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Thanh toán đơn bán hàng
Bài tiếp: Thêm mới đơn đặt hàng