Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp từ một Khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bạn có thể thêm mới trực tiếp một phiếu thu/phiếu chi gắn với một Khách hàng để có thể quản lý được thu/chi đã phát sinh với Khách hàng đó.

Bước 1: Từ menu CRM chọn Khách hàng

Bước 2: Chọn Khách hàng cần thêm mới phiếu thu/chi

Bước 3: Chọn 3 gạch ngang sau đó chọn Thu chi

Bước 4: Chọn Lập phiếu thu/Lập phiếu chi để thêm mới >> Điền các trường thông tin theo Bảng

  • Lưu và đóng: để Lưu và kết thúc Phiếu
  • Lưu và thêm tiếp: Lưu phiếu hiện tại và tạo tiếp Phiếu Thu/chi khác

Nếu có tick Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh thì khi đóng phiếu, sẽ ghi nhận Doanh thu/Chi phí trong từng khách hàng

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 43

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một dự án
Bài tiếp: Cách điều chỉnh thông tin của một phiếu thu, phiếu chi