Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn WORK => chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-333-1024x502.png

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể cần thêm phiếu thu/ chi => Chọn $ Thu chi

This image has an empty alt attribute; its file name is image-342-1024x508.png

Bước 3: Chọn Lập phiếu thu hoặc Lập phiếu chi

Bước 4: Nhập các thông tin ở Lập phiếu thu, lập phiếu chi rồi chọn Lưu để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 55

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho một người dùng được phép xem các khoản thu chi trong một dự án
Bài tiếp: Cách xuất danh sách phiếu thu, phiếu chi về file excel