Cách thêm mới một quy trình công việc (workflow) trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 2 phút

Để thực hiện thêm mới một quy trình công việc workflow trên web thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (workflow)

Bước 2: Chọn Dashboard –>sau đó lựa chọn +Quy trình

Bước 3: Nhập các trường thông tin cho Quy trình mới và Lưu lại

 • Tên quy trình: Đặt tên quy trình theo quy định
 • Nhóm quy trình: chọn nhóm quy trình đã có hoặc nhập thêm 1 nhóm quy trình mới trực tiếp tại đây
 • Quản trị: Chọn quản trị cho quy trình, là người thiết lập quy trình có quyền trên tất cả các nhiệm vụ của quy trình
 • Thành viên: Thành viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, có quyền trên tất cả các nhiệm vụ mà mình thực hiện
 • Người theo dõi: Người không tham gia thực hiện nhiệm vụ, chỉ xem được các nhiệm vụ trên quy trình
 • Người nhận thông báo: Người không tham gia vào các nhiệm vụ, chỉ nhận các thông báo liên quan tới quy trình công việc này
 • Mô tả: Mô tả chi tiết về quy trình
 • Quá hạn giai đoạn xác định theo:  Lựa chọn cách tính quá hạn cho nhiệm vụ:

Từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ: thời hạn xử lý nhiệm vụ trong giai đoạn được tính từ khi nhiệm vụ được bắt đầu (nhiệm vụ vào giai đoạn đầu tiên) đến hết thời gian được cấu hình ở giai đoạn đó

Từ khi bắt đầu thực hiện giai đoạn: thời hạn xử lý nhiệm vụ trong giai đoạn được tính từ khi nhiệm vụ vào giai đoạn đến hết thời gian được cấu hình ở giai đoạn đó

 • Mô hình chuyển giai đoạn: Lựa chọn mô hình chuyển giai đoạn trong quy trình

Pipeline: nhiệm vụ được chuyển tiếp đến giai đoạn một cách tuần tự và chuyển về trước theo cấu hình của giai đoạn hiện tại

Workflow: nhiệm vụ được chuyển đến giai đoạn nào đó theo điều kiện đã được thiết lập. Trường hợp nếu không thiết lập chuyển tiếp giai đoạn thì chuyển tiếp tuần tự ngay giai đoạn tiếp theo, chuyển về giai đoạn mà nhiệm vụ chuyển tới giai đoạn hiện tại

 • Lý do thất bại: Cấu hình các lý do thất bại của nhiệm vụ trong 1 quy trình
 • Chủ sở hữu: 
 • Chế độ hiển thị: nội bộ hay riêng tư
 • Cho phép chọn người thực hiện các giai đoạn khi tạo nhiệm vụ: Nếu tích chọn ô này, khi mới tạo nhiệm vụ mới, người tạo nhiệm vụ có thể lựa chọn được ngay người thực hiện từng giai đoạn theo ý mình mà không tuân theo đúng cấu hình của quy trình đã có
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 135

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một nhóm quy trình (workflow) trên web
Bài tiếp: Cách chỉnh sửa/xóa trường tùy chỉnh trong quy trình công việc (workflow)