Cách cập nhật thông tin hóa đơn trên hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Tài khoản cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng là các tài khoản có quyền kế toán và được phân quyền cập nhật tình trạng hóa đơn trên hợp đồng
Để cập nhật thông tin hóa đơn trên hợp đồng bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần cập nhật thông tin hóa đơn

Bước 2: Chọn tab Hóa đơn -> chọn Hóa đơn để thực hiện cập nhật thông tin hóa đơn

Bước 3: Nhập thông tin hóa đơn:
Ngày hóa đơn: Ngày xuất hóa đơn
Số hóa đơn:
Tổng tiền thanh toán: Số tiền đã thanh toán
Trạng thái: Trạng thái hóa đơn
Bấm lưu để cập nhật thành công

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 42

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới hợp đồng
Bài tiếp: Cách thực hiện ghi chú trên hợp đồng