Topics: FastWork OFFICE+

Đường dẫn:

Cập nhật Ngày bắt đầu làm việc trực tiếp ở Mục Phép năm

Cách thiết lập cấu hình Phép năm (Tổng quan)

Cách duyệt đổi ca làm việc của nhân viên trong Quản lý chuỗi

Cách duyệt đăng ký ca làm việc của nhân viên trong Quản lý chuỗi

Cách xin đổi ca làm việc trong mô hình quản lý chuỗi

Cách xem Nhật ký điều động và kết thúc điều động nhân sự giữa các cơ sở trong Quản lý chuỗi

Cách điều động nhân sự từ cơ sở này sang cơ sở khác trong Quản lý chuỗi

Cách xem bảng thống kê phân bổ nguồn lực và lưu mẫu phân bổ nguồn lực

Cách thực hiện duyệt đồng thời nhiều đăng ký ca trong quản lý chuỗi

Cách xoay ca theo tuần cho nhân viên trong Quản lý chuỗi