Topics: FastWork OFFICE+

Đường dẫn:

Tổng quan quản lý tài sản trên Fastwork

Cách phân quyền cho một người dùng truy cập được các chức năng trên module quản lý tài sản

Cách phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập được các chức năng trên module quản lý tài sản

Cách phân quyền phụ trách quản lý tài sản

Cách thiết lập danh mục nhóm tài sản

Cách thiết lập danh mục Loại tài sản

Cách thiết lập danh mục đơn vị tính của tài sản

Cách thêm mới tài sản trên phần mềm

Cách thêm nhiều tài sản từ file excel lên phần mềm

Cách sửa thông tin tài sản trên phần mềm

Cách xóa một tài sản trên phần mềm

Cách cấp phát một tài sản cho nhân viên

Cách thu hồi một tài sản đã giao cho nhân viên

Cách chuyển tiếp tài sản từ nhân viên này sang nhân viên khác quản lý

Cách báo cáo trình trạng hiện tại của tài sản