Tổng quan về Quản lý bán hàng (FastSale)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 2 phút

1. FASTSALE LÀ GÌ?

 • FastSale là giải pháp quản lý bán hàng được phát triển bởi FastWork và được tích hợp vào phần mềm quản trị doanh nghiệp FastWork.
 • FastSale cung cấp các chức năng xử lý nghiệp vụ bán hàng như:  Nhập hàng, bán hàng, trả hàng, kho hàng, công nợ…. giúp doanh nghiệp quản lý bán hàng hiệu quả
 • FastSale cung cấp cho doanh nghiệp hệ thống báo cáo đa dạng, chuyên sâu, cung cấp dữ liệu tức thời, mọi lúc mọi nơi, nhanh chóng và chính xác
 • FastSale có thể sử dụng độc lập hoặc tích hợp dữ liệu đồng thời cùng với FastWork để tạo ra hệ thống quản trị khách hàng xuyên suốt

2. Các nghiệp vụ xử lý tại FastSale

2.1. BÁN HÀNG

 • Khởi tạo phiếu bán hàng nhanh chóng, trực tiếp khi có phát sinh giao dịch bán hàng
 • Khởi tạo phiếu bán hàng từ hợp đồng FastWork
 • Hệ thống hỗ trợ thiết lập chương trình khuyến mại để phần mềm tính toán tự động
 • In đơn, xuất đơn về excel trên phần mềm
 • Hệ thống báo cáo đa dạng, nhiều chiều

2.2. TRẢ HÀNG

 • Thực hiện trả hàng để nhập hàng về kho khi có phát sinh trả hàng thực tế
 • Tự động tăng tồn kho và giảm số liệu bán cáo khi nhập trả hàng

2.3. KHO HÀNG

 • Đa dạng các bút toán xử lý
 • Quản lý hàng hóa trong kho theo lô/date
 • Theo dõi tồn kho hiện tại khi cần tra cứu
 • Báo cáo xuất nhập tồn chi tiết

2.4. CÔNG NỢ

 • Ghi công nợ tự động khi giao dịch bán hàng
 • Hỗ trợ các bút toán công nợ theo yêu cầu thực tế
 • Tự động cập nhật giá trị thanh toán và tình trạng thanh toán cho hợp động được liên kết trên FastWork khi khách hàng thanh toán
 • Theo dõi báo cáo thống kê công nợ 

3. Đồng bộ dữ liệu cùng FastWork

3.1. Điều kiện

 • Đã thực hiện liên kết giữa FastWork và FastSale bằng token key
 • Các tài khoản người dùng giữa 2 phần mềm phải đồng bộ với nhau (Trùng mã đăng nhập)

3.2. Sản phẩm

 • Dữ liệu danh sách sản phẩm, các danh mục sản phẩm được cập nhật tại phần mềm FastSale sẽ được đồng bộ đồng thời về FastWork
 • Không hỗ trợ đồng bộ khi nhập sản phẩm bằng excel
 • Người cập nhật danh sách sản phẩm, danh mục sản phẩm phải có tài khoản ở đồng thời 2 phần mềm FastWork và FastSale

3.3. Đơn hàng

 • Đơn hàng trên FastSale có thể được khởi tạo từ hợp đồng FastWork
 • Đơn hàng được khởi tạo trên FastSale từ FastWork khi đáp ứng điều kiện: Cùng một tài khoản người dùng tham gia đồng thời FastWork và FastSale
 • Đơn hàng trên FastSale cũng chỉ có thể khởi tạo bởi người dùng, nếu người dùng đó có quyền khởi tạo đơn hàng
 • Nhân viên kinh doanh tại hợp động FastWork sẽ là nhân viên bán hàng trên đơn hàng FastSale

3.4. Khách hàng

 • Khách hàng được đồng bộ từ FastWork sang FastSale đồng thời khi đơn hàng được khởi tạo từ FastWork
 • Nhân viên phụ trách khách hàng tại FastSale sẽ là nhân viên kinh doanh phụ trách hợp đồng FastWork

3.5. Công nợ

 • Công nợ khách hàng trên FastSale được cập nhật tự động khi đơn hàng được tạo từ FastWork
 • Khi phát sinh bút toán Thu nợ trên FastSale, đồng thời giá trị hợp đồng được liên kết với đơn hàng tại FastWork sẽ được cập nhật đúng bằng giá trị thu nợ, và trạng thái thanh toán hợp đồng sẽ được chuyển về trạng thái đã thanh toán

4. NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG CÔNG TY FASTWORK

4.1. Mục đích

Giúp quản lý, theo dõi công nợ khách hàng

Theo dõi báo cáo kho hàng với mặt hàng thiết bị

Giải quyết các bất cập và đáp ứng các nhu cầu khác của các bộ phận liên quan đến bán hàng, giúp việc bán hàng trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn khi có công cụ hỗ trợ

4.2. Quy trình ứng dụng bán hàng FastSale

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 19

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục đơn vị tính