Các chỉ số trong tổng quan dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 3 phút

I. Tiến độ dự án

– Các chỉ số được sử dụng: 

1. Tổng khối lượng dự án

Là tổng khối lượng kế hoạch của các task trong dự ántheo một trong các tiêu chí sau:

Tiêu chíMô tảCông thức

1.1

Thời gian (Duration)

Là tổng thời gian thực hiện kế hoạch của tất cả các task thuộc dự án
1.1 = i=1i = tasks%Completei* Durationi Trong đó: %Complete = 100%

1.2

Điểm (Relative weight)

Là tổng điểm của tất cả các task thuộc dự án
1.2 = i=1i = tasks%Completei* Relative WeightiTrong đó: %Complete = 100%

1.3

Số lượng(Number of Task)

Là tổng số lượng task thuộc dự án
1.3 = i=1i = tasks%Completei Trong đó: %Complete = 100%

2. Khối lượng theo kế hoạch

Là khối lượng thực hiện theo kế hoạch của các task trong dự án có ngày kết thúc thuộc khoảng từ ngày bắt đầu của dự án đến hôm nay theo một trong các tiêu chí : 

Tiêu chíMô tảCông thức

2.1

Thời gian (Duration)
Là tổng thời gian thực hiện theo kế hoạch của các task có ngày kết thúc thuộc khoảng từ ngày bắt đầu của dự án đến hôm nay2.1= i=1i = tasks up to today%Completei* DurationiTrong đó: %Complete = 100%

2.2

Điểm (Relative weight)
Là tổng điểm của tất cả các task có ngày kết thúc thuộc khoảng từ ngày bắt đầu của dự án đến hôm nay2.2 = i=1i = tasks up to today%Completei* Relative WeightiTrong đó: %Complete = 100%

2.3
Số lượng(Number of Task)Là tổng số lượng các task của dự án kế hoạch hoàn thành có ngày kết thúc thuộc khoảng từ ngày bắt đầu của dự án đến hôm nay2.3 = i=1i = tasks up to today%Completei Trong đó: %Complete = 100%

3. Khối lượng thực tế 

Là khối lượng thực hiện thực tế  của các task trong dự án có ngày kết thúc thuộc khoảng từ ngày bắt đầu của dự án đến hôm nay theo một trong các tiêu chí : 

Tiêu chíMô tảCông thức

3.1

Thời gian (Duration)
Tổng phần trăm hoàn thành thực tế nhân thời gian thực hiện kế hoạch của tất cả các task thuộc dự án 3.1= i=1i = tasks%Completei* DurationiTrong đó: %Complete = Là phần trăm hoàn thành thực tế của công việc

3.2

Điểm (Relative weight)
Tổng phần trăm hoàn thành thực tế nhân điểm của tất cả các task thuộc dự án3.2 = i=1i = tasks%Completei* Relative WeightiTrong đó: %Complete = Là phần trăm hoàn thành thực tế của công việc

3.3

Công việc (Task)
Là tổng số lượng các task của dự án hoàn thành thực tế 3.3 = i=1i = tasks%Completei Trong đó: %Complete = Là phần trăm hoàn thành thực tế của công việc

– Công thức tính tiến độ

4. Phần trăm tiến độ thực hiện theo kế hoạch (% Planned Progress) 

Được tính theo công thức sau:

Phần trăm tiến độ thực hiện theo kế hoạch = Khối lượng theo kế hoạch (2) / Tổng khối lượng dự án (1)

5. Phần trăm tiến độ thực hiện thực tế (% Actual Progress) 

Được tính theo công thức sau:

Phần trăm tiến độ thực hiện thực tế = Khối lượng thực tế (3) / Tổng khối lượng dự án (1)

II. Chi phí dự án

Ngân sách(Budget): Ngân sách dự án

Danh thu thực tế (Actual revenue) = Tổng giá trị các phiếu thu

Chi phí thực tế (Actual expense)  = Tổng giá trị các phiếu chi

Chênh lệch (Difference) = Ngân sách – Doanh thu thực tế

Số dư thực tế (Actual Balance)  = Doanh thu thực tế – Chi phí thực tế

Số dư kế hoạch (Projected Balance) = Ngân sách – Chi phí thực tế

III.Chỉ số KPI dự án

STTTên KPIMô tảCông thứcPhân loại KPI
1Theo tiến độKPI được đưa ra dựa trên Phần trăm chênh lệch tiến độ thực hiện (%Variance) của dự án%Variance = (Phần trăm tiến độ thực hiện thực tế – Phần trăm tiến độ thực hiện theo kế hoạch) 
% Chênh lệch tiến độMức độMàux >= 0% Đúng tiến độ0%>  x  >= -50%Chậm tiến độx < -50% Tiến độ quá chậm, cần kiểm tra
2Chênh lệchKPI được đưa ra dựa trên % Chênh lệch (%Difference)giữa doanh thu vàngân sách của dự án % Difference = (Ngân sách – Doanh thu thực tế)/Ngân sách
% Chênh lệchMức độMàux >= 50% Giải ngân quá ít50% >  x  >= 1%Giải ngân một phầnx < 1% Giải ngân toàn bộ
3Số dư thực tếKPI được đưa ra dựa trên % Số dư thực tế (% Actual Balance) của doanh thu dự án%Actual Balance = (Doanh thu thực tế – Chi phí thực tế)/ Doanh thu thực tế
% Số dư thực tếMức độMàux >= 0% Chi đúng hạn mức0%>  x  >= -50%Chi vượt doanh thux < -50% Chi quá nhiều, cần kiểm tra
4Số dư kế hoạchKPI được đưa ra dựa trên % Số dư kế hoạch (%Projected Balance) của ngân sách dự án%Projected Balance = (Ngân sách – Chi phí thực tế) /Ngân sách
% Số dư kế hoạchMức độMàux >= 0% Chi đúng hạn mức0%>  x  >= -50%Chi vượt hạn mứcx< -50% Chi quá nhiều, cần kiểm tra
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 60

Cùng Topics

Bài trước: Tổng quan về quản lý dự án trên phần mềm FastWork