Thiết lập cấu hình chung cho tính năng Quản lý thu chi trên phần mềm

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Thực hiện các cấu hình liên quan tới việc lập phiếu, các mã phiếu thu/phiếu chi.

Bước 1: Từ giao diện menu OFFICE → chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Ở phần Cấu hình → chọn Thu chi nội bộ → chọn Cấu hình chung để thực hiện cấu hình

Bước 3: Thực hiện cấu hình chi tiết

  • Cho phép thiết lập phiếu sau khi chốt công nợ: Sau khi đã thực hiện chốt công nợ có cho phép nhân viên thực hiện tạo phiếu chi vào quỹ trong thời gian đã chốt nữa hay không?
  • Cho phép lập phiếu chi vượt tồn quỹ: Có được tạo phiếu chi tiền khi số dư trong quỹ không đủ hay không?
  • Cấu hình mã phiếu thu/chi:
  • Có sử dụng: Nếu muốn cấu hình Mã phiếu thu/chi theo cấu trúc riêng của công ty thực hiện tích chọn để bắt đầu cấu hình
  • Số hiện tại: Số phiếu thu/chi hiện tại đã có trên hệ thống
  • Độ dài số: Số sẽ bao gồm bao nhiêu ký tự?
  • Tiền tố: Nhập tiền tố mặc định cho phiếu
  • Hậu tố: Nhập cấu trúc hậu tố mặc định cho phiếu

Nhập xong thông tin cấu hình → chọn Lưu thay đổi để lưu lại cấu hình

* Lưu ý: Cấu hình ở mục cấu hình chung này sẽ áp dụng chung cho tất cả các loại quỹ. Số thứ tự sẽ được tạo tuần tự theo thời gian tạo của phiếu
Nếu muốn thực hiện cấu hình riêng cho từng loại quỹ sẽ thực hiện thiết lập ở trong từng quỹ cụ thể để áp dụng
Với việc cấu hình riêng cho từng quỹ, không được để các ký tự trùng nhau để tránh sai và phát sinh lỗi.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 34

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền chức năng cho thành viên với từng loại Quỹ
Bài tiếp: Phân quyền cho nhiều người dùng truy cập chức năng trong phân hệ OFFICE+