Thêm mới nhóm tài nguyên

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Quản trị phân hệ OFFICE+ chọn Danh mục → chọn Đăng ký tài nguyên → chọn Nhóm tài nguyên → chọn Thêm nhóm tài nguyên

Bước 2: Điền các thông tin để tạo nhóm tài nguyên → nhấn Lưu thay đổi hoàn thành tạo mới

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 24

Cùng Topics

Bài trước: Thêm mới loại cuộc họp
Bài tiếp: Thiết lập Danh mục Nhà cung cấp