Thêm mới loại cuộc họp

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Quản trị phân hệ OFFICE+ chọn Danh mục → chọn Cuộc họp→ chọn Loại cuộc họp → chọn Thêm mới

Bước 2: Nhập tên loại cuộc họp → nhấn Lưu hoàn thành tạo mới

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một người người dùng truy cập chức năng trong phân hệ OFFICE+
Bài tiếp: Thêm mới nhóm tài nguyên