Cấu hình người duyệt đơn từ cho các phòng ban trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Nếu không cấu hình thì sẽ không có người duyệt đơn cho các phòng ban. Bạn có thể quy định loại đơn từ của phòng ban nào do ai phê duyệt

Cách thực hiện

Bước 1: Tại menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn “Cấu hình” → “Đơn từ” để thiết lập các loại đơn từ áp dụng với các phòng ban

Từng tab Loại đơn >> Chọn thêm mới

Nhập các thông tin cấu hình theo từng loại đơn:

       Phòng ban: Phòng ban sẽ áp dụng theo cấu hình này

       Số ngày: Cấu hình để quy định số ngày tương ứng với người duyệt nào

       Người duyệt: Người sẽ duyệt loại đơn này

Với đơn từ cho phép cấu hình 3 cách Duyệt:

  • Theo Trình tự từng cấp:
    • Quản lý trực tiếp: sẽ là từ Trưởng nhóm trong bộ phận/hoặc người được quy định theo cây đơn vị bên Admin
  • Chọn người bất kì: Thì người được chỉ định sẽ là người duyệt
  • Quản lý trực tiếp: Thì khi 1 nhân viên bất kì gửi đơn, sẽ mặc định được gửi đến quản lý trực tiếp của người đó (Theo cấu hình đã quy định bên Admin)

Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, chọn Lưu để lưu lại cài đặt. Màn hình danh sách sẽ hiển thị các cấu hình đơn từ đã cài đặt.

  • Đối với đơn: Xin nghỉ, tăng ca, làm thêm, Công tác >> Cho phép cấu hình quản lý được gửi đơn hộ cho nhân viên (Áp dụng đối với những đơn vị sản xuất có đội ngũ công nhân không có smartphone)
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 50

Cùng Topics

Bài trước: Cấu hình thêm lý do cho các loại đơn từ
Bài tiếp: Cấu hình đơn làm thêm, tăng ca chọn người làm hộ đơn cho nhân viên