Cập nhật tính năng 03/2023

Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  1. Bổ sung báo cáo chi phí vật liệu
  • Dự toán : Tổng hợp từ dự trù công việc
  • Thực tế: Tổng hợp từ các phiếu xuất có gắn với công việc
  • Chênh lệch = Thực tế – Dự toán

2. Bổ sung cảnh báo công việc có nguy cơ quá hạn

Công việc có nguy cơ bị quá hạn:

  • Công việc có ngày bắt đầu, ngày kết thúc
  • Tiến độ <100%
  • Tiến độ < (ngày hiện tại – ngày bắt đầu + 1)/(ngày kết thúc – ngày bắt dầu + 1)*100

3. Bổ sung tính năng di chuyển công việc vào giai đoạn

Để Di chuyển công việc vào một giai đoạn nào đấy
Bước 1: Chọn công việc, có thể dùng shift hoặc ctrl để chọn nhiều công việc
Bước 2: Thao tác -> Chọn di chuyển

4. Xuất Excel Công nợ NCC, CĐT, NPT

=> Vào Tiện ích -> chọn Xuất dữ liệu công nợ

5. Bổ sung cột đơn giá thành tiền trong bảng kế hoạch tháng và cho phép nhập excel:


Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 18

Cùng Topics

Bài trước: Cập nhật tính năng tháng 04/2023