Cách xuất danh sách phiếu thu, phiếu chi về file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn WORK => chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

This image has an empty alt attribute; its file name is image-333-1024x502.png

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể cần xuất danh sách phiếu thu/ chi => Chọn $ Thu chi

This image has an empty alt attribute; its file name is image-342-1024x508.png

Bước 3: Chọn Tiện ích => chọn Xuất danh sách phiếu thu/chi

Bước 4: Chọn các trường còn xuất => Xuất dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 143

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới phiếu thu, phiếu chi trực tiếp trong một dự án
Bài tiếp: Cách xóa nhanh nhiều phiếu thu, phiếu chi trong một dự án