Cách xóa đề xuất

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút


Bước 1: Từ menu WORK chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2 : Từ giao diện chọn đề xuất -> chọn Xóa 

Bước 3 : Xác nhận Đồng ý để xóa đề xuất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 70

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một đề xuất trên phần mềm (web và App)
Bài tiếp: Tổng quan về đề xuất và phê duyệt nội bộ trên phần mềm Fastwork