Cách thiết lập vòng tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Việc thiết lập
Bước 1: Từ menu HRM chọn Quản trị HRM

Bước 2:  Chọn Danh mục -> Quản lý tuyển dụng

Bước 3: Chọn “Thêm” để thêm các vòng tuyển dụng 

Bước 4: Nhập đầy đủ vào Form tạo nhóm vòng tuyển dụng

  • Mã: mã vòng tuyển dụng
  • Tên: Tên vòng tuyển dụng
  • Vị trí: sắp xếp theo vị trí
  • Mô tả: Mô tả thông tin về vòng tuyển dụng

Bấm Lưu để thêm vòng tuyển dụng thành công

Bước 5: Sau khi thêm xong vòng tuyển dụng chọn “Thêm” để thêm kết quả vòng tuyển dụng

Bước 6. Nhập đầy đủ thông tin vào form tạo kết quả. Bấm lưu để thêm thành công

  • Tên: Tên kết quả
  • Thứ tự: Thứ tự sắp xếp kết quả
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho một người dùng có thể thêm mới hồ sơ tuyển dụng
Bài tiếp: Cách thiết lập vị trí tuyển dụng