Cách thêm mới người dùng vào hệ thống

Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Tại menu ADMIN ⇒ chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tại giao diện Quản trị người dùng ⇒ chọn Bộ phận cần thêm mới nhân viên ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin nhân viên:

Mã nhân viênMã đăng nhậpHọ tênMật khẩuQuyền tương ứng với vị trí đảm nhận ở đơn vị công tác rồi nhấn Lưu để thêm mới.

*Lưu ý:  Quyền khi bạn thêm mới 1 nhân viên chỉ là quyền trên cây đơn vị, để quy định xem nhân viên đó thuộc khu vực hay bộ phận nào và phạm vi dữ liệu sẽ thấy. Quyền này chưa quy định việc nhân viên được truy cập vào tính năng nào trên phần mềm

  • Các quyền Quản trị (QT), Quản trị Hệ thống (HT), Lãnh đạo (LD) và Trưởng phòng (TP) sẽ là các quyền thuộc Khu vực.
  • Quyền Trưởng nhóm (TN) và Nhân viên (NV) sẽ là các quyền thuộc Bộ phận.

Với các quyền QTLDTP có thể thuộc nhiều khu vực. Tuy nhiên, quyền TN và NV chỉ có thể thuộc 1 bộ phận

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 703

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới người dùng từ file excel
Bài tiếp: Cách thêm mới một bộ phận