Cách thêm mới danh mục lương trong Quản lý bảng lương

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Có 2 cách để thực hiện xây dựng danh mục cột bảng lương trên phần mềm Fastwork. 

– Thực hiện thêm mới từng cột trực tiếp trên phần mềm

– Thêm danh mục cột bảng lương bằng file excel

Để thiết lập danh mục cột bảng lương thực hiện như sau:
Bước 1: Từ menu OFFICE –> chọn Bảng tính lương –> Chọn Danh mục cột bảng lương

Bước 2: Thêm mới cách cột bảng lương

  • Để thêm mới trực tiếp các cột bảng lương, thực hiện chọn nút Thêm mới

Nhập thông tin danh mục

  • Tên: Tên danh mục
  • Từ khóa: Tự sinh theo tên danh mục hoặc có thể nhập từ khóa trực tiếp
  • Nhóm phiếu lương: chọn nhóm phiếu lương tương ứng với danh mục
  • Mô tả: Mô tả thông tin 

Điền đầy đủ thông tin chọn Lưu để thêm mới một cột bảng lương

  • Để thêm mới danh sách các cột bảng lương bằng file excel thực hiện chọn nút Tiện ích –> Nhập dữ liệu

Thực hiện tải file mẫu để nhập các trường thông tin theo đúng định dạng phần mềm quy định:

Điền thông tin vào file mẫu theo các trường quy định:

– Tên: Tên cột bảng lương

– Từ khóa: Từ khóa tương ứng. Từ khóa nên là các chữ cái viết hoa, viết liên, không dấu, không sử dụng các ký tự đặc biệt (@,#,-,..)

– Mô tả: Mô tả rõ về cột bảng lương

– Trạng thái: Hoạt động hoặc Không hoạt động. Các cột bảng lương có trạng thái Hoạt động mới sử dụng được

– Nhóm: Thuộc nhóm cột bảng lương nào. Nhập thông tin trùng khớp với các nhóm cột đã tạo trên hệ thống FastWork

Sau khi điền đầy đủ thông tin thực hiện lưu lại để tải lên hệ thống

Thực hiện Chọn file đã chuẩn hóa

Sau đó chọn Bắt đầu tải file đợi dữ liệu load được 100% thực hiện chọn nút Nhập dữ liệu để đưa dữ liệu lên hệ thống

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách reset dữ liệu trong bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ
Bài tiếp: Cách thiết lập nhóm cột bảng lương trong Bảng tính lương