Cách thêm mới công việc vào trong giai đoạn đang thực hiện của một nhiệm vụ (Workflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thêm mới 1 công việc vào một giai đoạn đang thực hiện thao tác như sau:

  • Thêm công việc vào trong giai đoạn ở trên web

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ cần bổ sung thêm công việc

Bước 3: Click vào tính năng Thêm công việc

Bước 4: Nhập thông tin cho công việc mới và nhấn Lưu

  • Thêm công việc vào trong giai đoạn ở trên mobile

Bước 1: Từ giao diện chính –> Chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Chọn tính năng Workflow

Bước 3: Xem danh sách các Nhiệm vụ –>click sang tab Nhiệm vụ

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần thêm công việc

Bước 5: Chọn Thêm công việc

Bước 6: Nhập thông tin cho công việc –> chọn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 110

Cùng Topics

Bài trước: Cách thay đổi người thực hiện nhiệm vụ tại một giai đoạn (workflow)
Bài tiếp: Cách đính kèm tài liệu dùng chung vào trong một quy trình (workflow) trên web