Cách tạo một nhóm bán hàng

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM chọn Cơ hội bán hàng (Deals)

Bước 2: Chọn dấu “+” để thực hiện thêm mới nhóm bán hàng

Bước 3: Hiển thị giao diện “Tạo nhóm bán hàng mới”.

Bạn thực hiện “ Đặt tên nhóm bán hàng”->Nhập “Mô tả”-> Chọn “Thêm thành viên” để thêm thành viên vào nhóm bán hàng.

Bấm “Lưu” để cập nhật

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Thiết lập tự động chuyển mức độ ưu tiên theo giá trị cơ hội bán hàng và điểm khách hàng
Bài tiếp: Cách thiết lập quy trình tự động cơ hội bán hàng