Cách sửa/cập nhật nội dung của 1 nhiệm vụ trong quy trình (workflow) trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ tôi giao –> Chọn Nhiệm vụ cần sửa nội dung

Bước 3: Chọn Tiện ích –> chọn Sửa nhiệm vụ

Bước 4: Thực hiện chỉnh sửa/cập nhật nhiệm vụ –> Chọn Lưu để lưu lại

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 74

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa nhiệm vụ trong quy trình workflow trên web
Bài tiếp: Cách thêm mới nhiệm vụ vào trong quy trình (workflow)