Cách phân quyền truy cập hệ thống

Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Từ menu ADMIN chọn Quản lý phân quyền người dùng
  • Bạn có thể phân quyền theo nhóm hoặc theo người dùng

Phân quyền theo nhóm

Bước 1: Bạn kích chọn Phân quyền quản trị ⇒ hiển thị ra tất cả các quyền trên hệ thống

Bước 2: Chọn nhóm quyền cần phân. Tích chọn các chức năng cần phân cho nhân viên. 

Bấm lưu lại các thông tin.

Bước 3: Kích tab người dùng-> chọn thêm.

Sau đó chọn người dùng chung các nhóm quyền này-> Lưu lại thông tin.

Phân quyền theo người dùng

Bước 1: Bạn kích chọn Người dùng -> Hiển thị các thành viên trên hệ thống


Bước 2: Chọn thành viên cần phân quyền trên hệ thống.Sau đó tích chọn các chức năng cần phân cho nhân viên

Lưu ý: Khi phân quyền cho các tài khoản theo nhóm quyền hay theo từng thành viên thì bạn đều phải thực hiện tích chọn chức năng “lịch biểu cá nhân” vì đây là trang home của hệ thống

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 48

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa người dùng ra khỏi bộ phận
Bài tiếp: Cách phân quyền phụ trách cho người dùng