Cách nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao (workflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

1. Nhận nhiệm vụ

Để xem một nhiệm vụ được giao, có 2 cách như sau:

Cách 1: Thông qua thông báo đến từ biểu tượng quả địa cầu

Bước 1: Từ giao diện chính của Fastworkclick vào biểu tượng quả địa cầu để xem thông báo đến

Bước 2: Click vào thông báo để xem chi tiết nhiệm vụ

Cách 2: Kiểm tra các nhiệm vụ của tôi trong tính năng Quy trình công việc (workflow)

Bước 1: Từ giao diện Quy trình công việc (workflow) chọn Nhiệm vụ của tôi

Tại đây sẽ hiển thị tất cả các nhiệm vụ được giao thực hiện

Bước 2: Click vào một nhiệm vụ để xem chi tiết

2. Thực hiện nhiệm vụ trên web

Để thực hiện nhiệm vụ, thao tác như sau:

Chọn nhiệm vụ cần thực hiện

Chọn Sửa thông tin –> Nhập đầy đủ các trường thông tin tùy chỉnh (nếu có)

Sau khi điền đủ thông tin, hoàn thành tất cả các công việc của giai đoạn –> Xác nhận chuyển giai đoạn bằng cách chọn nút Chuyển giai đoạn tiếp 

3. Thực hiện nhiệm vụ trên mobile

Bước 1: Từ giao diện chính –> Chọn 3 gạch ngang

(Với phiên bản app cũ: Từ giao diện chính chọn WORK+)

Bước 2: Chọn tính năng WorkFlow

Bước 3: Xem danh sách các Nhiệm vụ –>click sang tab Nhiệm vụ

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần thực hiện

Bước 5: Chọn Sửa thông tin để nhập thông tin các trường tùy chỉnh (nếu có)

Bước 6: Nhập đầy đủ thông tin trường tùy chỉnh, hoàn thành mọi công việc ở giai đoạn cần thực hiện

Sau đó chọn Chuyển tiếp để thực hiện chuyển tiếp giai đoạn

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách thay đổi người thực hiện nhiệm vụ tại một giai đoạn (workflow)
Bài tiếp: Cách xem các công việc trong quy trình workflow