Cách điều chỉnh ngân sách sử dụng cho một dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Cách điều chỉnh ngân sách sử dụng cho một dự án

Bước 1: Chọn WORK => Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể, chọn Thiết lập để vào cấu hình chỉ tiêu đánh giá KPI dự án 

Bước 3: Chọn Thông tin => Ngân sách => điều chỉnh lại ngân sách rồi nhấn Lưu thay đổi để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 44

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách xem tất cả các tài liệu sử dụng chung trong một dự án