Cách đăng ký sử dụng tài nguyên trên điện thoại

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện chính chọn OFFICE+

Bước 2: Chọn Booking

Bước 3: Chọn dấu + để thêm mới đăng ký

Bước 4: Điền thông tin rồi Bấm gửi hoặc Lưu nháp

*Lưu ý:

[Lưu nháp] : Lưu dữ liệu thông tin đăng ký tài nguyên

[Gửi] : Gửi đến tất cả những người liên quan đến đăng ký

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách đăng ký sử dụng tài nguyên trên Web
Bài tiếp: Cách phê duyệt đăng ký tài nguyên trên Web