Cách cấu hình đối tượng trong Quy trình xét duyệt của một đề xuất

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ menu WORK chọn Quản trị phân hệ WORK+.

Bước 2 : Chọn Danh mục –> Đề xuất –> Loại đề xuất –> chọn Thêm mới

Bước 3: Tại ô Quy trình xét duyệt, ta có 3 quy trình:
Chỉ cần một người duyệt: Chỉ người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt được đề xuất đó. Có thể thiết lập nhiều users duyệt, nhưng chỉ cần 1 user duyệt là đề xuất sẽ thông qua.
Cần duyệt đồng thời: Chỉ những người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt đề xuất đó .Không cần duyệt theo thứ tự duyệt đã thiết lập, có nghĩa là ai duyệt trước cũng được .
Duyệt theo trình tự: Chỉ những người được chọn duyệt đề xuất mới nhìn thấy phần duyệt đề xuất và duyệt đề xuất đó. Mặc định người hiển thị trên đầu là người được duyệt trước.

Bước 4: Đối với Duyệt theo trình tự, Sẽ có thêm 3 cơ chế chọn người duyệt linh động :
Quản lý người đề xuất : Là Quản lý trực tiếp của người làm đề xuất.
Quản lý người duyệt trước : Là Quản lý trực tiếp của người duyệt ở bước trước.
Nhân viên bất kỳ : Là có thể linh động người làm đề xuất chọn bất kỳ người nào duyệt đề xuất này cho mình ở bước đầu.

Bước 5: Điền tiếp các thông tin còn lại đề Lưu hoàn tất cấu hình.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 326

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo một công việc phát sinh từ một đề xuất
Bài tiếp: Cách thiết lập mã đề xuất trong danh sách