Cách cập nhật/chỉnh sửa nội dung thông báo

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Việc cập nhật chỉnh sửa nội dung thông báo áp dụng cho thông báo ở trạng thái chờ duyệt và trạng thái dự thảo
Để cập nhật/chỉnh sửa nội dung thông báo thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Từ menu HRM –>  chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Từ danh sách thông báo (Biên tập) chọn thông báo cần cập nhật/chỉnh sửa:

Bước 3: Trong “Nội dung” người dùng  bổ sung nội dung băng cách nhập nội dung, căn chỉnh lề, Font chữ,…

Bước 4: Bấm “Lưu thay đổi” để cập nhật thành công 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 40

Cùng Topics

Bài trước: Cách ghim một thông báo thành tiêu điểm
Bài tiếp: Cách cập nhật loại thông báo trong thông báo nội bộ