EBOOKS HƯỚNG DẪN

Tìm hiểu cách sử dụng FastWork với các tài liệu hướng dẫn chi tiết của chúng tôi

(Trường hợp bạn cần hỗ trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật FastWork theo Hotline Miền Bắc: 0946 875 453  /Miền Nam: 0931 787 575)

Phân hệ

FastWork Admin
null

Ebook - Hướng dẫn đăng nhập FastWork

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Phân hệ ADMIN

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Dự án xây dựng (Project for Contractors) - Admin

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Dự án xây dựng (Project for Contractors) - Users

Download

Quản lý nội bộ

FastWork Office+
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý văn bản - công văn đi đến (Dispatch)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Thu chi nội bộ (Expense)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý lịch họp (Meeting)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý chuỗi

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Download

Quản lý công việc và dự án

FastWork Work+
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý công việc theo quy trình (workflow) - Admin

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý công việc theo quy trình (workflow) - Users

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý công việc hiện trường (FieldForce)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Đề xuất và phê duyệt nội bộ (Request)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý công việc (Tasks)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý công việc theo nhóm/dự án (Admin)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý công việc theo nhóm/dự án (Users)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý công việc theo quy trình (checkflow) - Admin

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý công việc theo quy trình (checkflow) - Users

Download

Quản lý nhân sự

FastWork HRM+
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý tuyển dụng

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý nhân sự

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Thiết lập và đánh giá KPI

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý bảng tính lương (Payroll)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản trị thiết lập chấm công, đơn từ, quỹ phép

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý theo dõi chấm công, đơn từ, quỹ phép

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Thông báo nội bộ (News)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý tài sản (Asset)

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Nhân viên chấm công, đơn từ, quỹ phép

Download

Quản lý khách hàng và bán hàng

FastWork CRM+
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Email marketing

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Ladipage

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý cơ hội khách hàng

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý khách hàng

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý cơ hội bán hàng

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý báo giá

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý hợp đồng

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Chăm sóc khách hàng

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Hỗ trợ khách hàng

Download
null

Ebook - Hướng dẫn sử dụng: Quản lý bán hàng Sales

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download
null

Kho Biểu Mẫu: Đánh giá Nhân sự Cuối năm 2020

Download